Nº. 1 of  1

DONA International: Дули в България

Подкрепа по време на раждане за всяка жена
dona.org
estestveno.com

Към просветлението води Средният път между двете крайности

Име: Донка Дечева

Възраст: 31

За мен: Майка съм на едно дете - Кристиян, на 1 годинка и 10 месеца. Роден е естествено, в българска болница, с минималните възможни интервенции по стечение на обстоятелствата и за наш късмет. Икономист съм по професия, занимавам се с управление на риска при отпускане на фирмени кредити. Предвид професията, която упражнявам, не смятам, че раждането непременно е риск, но мисля, че има нужда от управление … от предварителна подготовка, информираност, от здравословно хранене, движение, йога и най-вече от силна вяра, желание и позитивизъм, че нещата ще се случат по най-добрия начин … нека направим всичко необходимо, пък да става, каквото ще  – или за да ни помогне Бог, трябва първо ние сами да си помогнем!

Откакто забременях и родих, открих доста нови хоризонти, в които да се развивам – разбрах, че раждането и отглеждането на нов живот са най-чистото и най-съкровеното нещо, на което си заслужава да се посветиш. За което си заслужава да се бориш, за да протече процесът по най-красивия възможен начин. Защото Майката и Бебето заслужават най-доброто, за да бъдат заедно и да бъдат щастливи и здрави!

Смятам, че раждането и отглеждането на дете са част от пътя, който води до просветление! Мисля, че всяка жена заслужава да открие това щастие.

Член съм и активист на сдружение „Естествено”. Преминах курса на обучение за дули, организиран за първи път в България и воден от Дебра-Паскали Бонаро.

Локация: София

Контакт: donnybg@yahoo.com, 0889 342 901


Помогни ми да се справя сама

Име: Миглена Делчева  

Name: Miglena Delcheva                                     

Възраст: 35 г.

Age: 35

За мен: По професия съм маркетинг консултант, имам едно дете на 3 г., родено  естествено и активно. Раждането беше едно от най-невероятните преживявания в живота ми до онзи момент, за което винаги си спомням с чувство на удовлетвореност и радост. Благодарение на една сърцата акушерка, която ме подкрепи и една известна дула, която ми помогна да видя пътя, постигнах мечтаното спокойно и безболезнено раждане. Бих искала всяка жена да запази такива слънчеви и радостни спомени от раждането, независимо как е преминало то. Хубавият ми опит с раждането и кърменето ме мотивирах да стана доброволен консултант по кърмене, а след това да изкарам и обучение за дули. Обичам да помагам на хората, а когато подкрепям майка за кърменето или раждането, всъщност помагам на двама! Майката получила нужната й подкрепа е способна да се погрижи за себе си и детето си по най-добрият и за двамата начин. Дулата няма да роди вместо майката, но може да й окаже нужната подкрепа, за да се почувства майката силна, уверена и готова да го направи; да даде началото на едни нов съвместен живот;  да запази в спомените си най-хубавите моменти от това преживяване.

About me: I work as a marketing consultant and have one child – almost 3 now, who was born naturally and actively. His birth was one of the most incredible experiences in my life by that time; an experience I will always remember for the sense of satisfaction and joy it brought me. Thanks to a hearty midwife who supported my choices and a renowned doula who helped me see my path, I could experience the calm and painless birth I was dreaming of. Every woman should have the chance to keep such sunny memories filled with joy and satisfaction, no matter how her birth unfolds. My positive experiences with birth and breastfeeding motivated me to volunteer as a breastfeeding consultant and later to receive a doula training. I love helping people and when I support a mother with breastfeeding or during birth, I know I am helping two persons. A other who receives support is able take the best possible care for herself and her baby. The doula does not give birth instead of the mother, but can support her so that the mother feels strong, confident and capable of doing it; of starting a new life together; of preserving the most beautiful memories of this experience in her memories.

Квалификация:

Консултант по кърмене към Националния Комитет по Кърмене.

В процес на сертификация като дула към DONA International (с преминат практически семинар за дули, воден от Дебра Паскали-Бонаро)

Qualifications:

Breastfeeding consultant with the National Breastfeeding Committee.

I am in the process of becoming a certified doula with DONA International (completed practical seminar tutored by Debra Pascali-Bonaro)

Район: София

Location: Sofia

Контакт: miglenadelcheva@hotmail.com; 0889915016

Жената е способна да промени света

За мен: Интересувам се от алтернативна медицина, здравословно хранене, устойчив начин на живот в хармония с природата. Занимавам се с планинарство, билки, пермакултура, спорт, лечение чрез цветни есенции, рейки, техника за емоционална свобода (ТЕС/EFT), Виолетовия пламък и други. Все още нямам деца. Имам племеник, Ясен, на 3 годинки. Работя в международна миротворческа организация, която подпомага бедни общности по цял свят чрез организирането на доброволчески лагери на тяхна територия, включващи строителство на библиотеки и училища, създаване на общностни градини, обучения по лидерство и занаяти, междукултурен обмен и т.н.

Ние не можем да контролираме колко дълго ще продължи едно раждане или дали ще се появят усложнения. Това, което можем да контролираме, е как ще го запомни родилката и как ще я накараме да се почувства в процеса на раждането. Според мен това е много важно, не само за бъдещото развитие на детето, не само за бъдещия живот на самата майка, но и за мира и хармонията в обществото, в което те живеят. Едно естествено раждане, в което родилката получава уважение, я зарежда с толкова много сила, че тя се превръща в истинска Жена и е способна да промени света. Мисля, че ако има повече Жени с главно Ж, светът ни ще бъде по-добро място за нашите деца.

За мен ще бъде чест да помагам на семейства в този толкова важен за човешката еволюция момент и да бъда свидетел на свещения акт на раждането.

About me: I am interested in alternative medicine, healthy diet, and sustainable lifestyles in harmony with nature. I collect herbs, climb mountains, practice permaculture, sports, flower essence treatment, reiki, emotional freedom techniques, violet flame calling and others. I do not have children yet. My nephew, Yassen, is three years old. I work at an international peacekeeping organization which supports underprivileged communities all over the world by setting up volunteer camps on their territory, building libraries and school, starting community gardens, offering leadership and crafts training, cultural exchange programs, etc.

We cannot control how long birth will take or whether there will be complications. What we can control is the way each mother remembers it and the feelings she can experience in the process. I consider this important not only for the future development of the child, but also of the mother and the peace and harmony in their community. A natural birth and treating the mother respectfully can fill her with so much energy that she becomes capable of changing the world. I think it is such Women that can make the world a better place for our children.

I would be honored to help families at these important moments for human evolution and to witness the sacred act of birth.

 

Жената, свързана с източника


СИЛАТА НА МАЙКАТА е във всяка жена.

С почит и уважение към силата на всяка жена да дари живот съм готова да дам подкрепата си и уменията си, за да може раждането да бъде Раждане. И за майката, и за детето това да бъде възможност за съзнателна връзка с най- вълнуващия процес, чрез който идваме на този свят.  От няколко години водя курсове за подготовка на жената за раждането чрез йога и други методи, енергийна психология, техника за емоционална свобода, Бахова терапия, като вярвам, че бременността е време за важна работа на много нива. Най-доброто би било тази подготовка да даде своя краен плод чрез възможността жената да има подходяща подкрепа в самият апогей на раждането, за да даде най-доброто от себе си, свързана с източника на своята сила, в атмосфера на сигурност и възможност за избор. Бих служила с радост на тази мисия, защото вярвам в думите на нашия Учител Петър Дънов: “Повдигнете жената и светът ще се оправи.”

Росица Божкова - Ука, Пурна, йога инструктор и психолог, сертификати по хипнотерапия, Soul detetctive work, PEAT, китайски и класически масажи и други

Възраст - 40, майка на 3 деца

http://yantra.natalyoga.net/

About me: The power of the Mother lives in each woman.

With dignity and respect for the power of each woman to give life I am ready to offer my support and skills so that birth can bloom as Birth. In birth both mother and child have the opportunity for a conscious relationship with the most exciting process that delivers us into this world. For several years now I teach yoga classes as birth preparation and practice energy psychology, emotional freedom techniques, Bach therapy. I firmly believe that pregnancy is the time for important work on many levels. It would be best if this preparation can allow women to have the right support at the most intensive moment of childbirth so that they can fulfill their potential and connect to the source of their energy in an atmosphere of security and with choices at hand. I would gladly serve this mission, as I believe in the words of our Teacher Petar Dunov: “Lift up women and the world will change for the better”.

Rossitza Bozhkova - Uka, yoga instructor and psychologist, certified in hypnotherapy, soul detective work, PEAT, classical and Chinese massage

Age: 40, mother of three children

Всяко раждане бележи началото на път

Име: Елена Кръстева
Name: Elena Krusteva

Възраст: 34
Age: 34

За мен: Психолог съм по професия, специалност семейна терапия. Обичам работата си с двойките, защото смятам, че удовлетворени родители отглеждат здрави и радостни деца. Майка съм на две момчета, което ми донесе опит с дълго трудно раждане, завършило със секцио, и с едно прекрасно естествено раждане след секцио. Присъствието на дула ми даде възможност да усетя колко е важна женската подкрепа в един толкова женски момент. Раждането за мен е посвещаване, инициация в майчинството. Трудно, лесно, удовлетворяващо, травматично – всяко едно бележи началото на път, който тепърва ще ни доказва като майки. Иска ми се това начало да е възможно най-доброто за всяка една майка и бебе.
About me: I am a psychologist specializing in family therapy. I love working with couples because I believe that content parents raise healthy and happy children. I am the mother of two boys which introduced me to one long and difficult labor that ended with a C-section and another wonderful natural VBAC. Being attended by a doula at my birth allowed me to feel the importance of female support at this entirely feminine moment. Birth for me serves as the initiation into motherhood. Challenging, easy, satisfying, traumatic - each birth marks the beginning of the path that will ask of us to unfold as mothers. I would like this beginning to be the best possible for each mother and baby.

Квалификация:
Консултант по кърмене към Националния Комитет по Кърмене.

В процес на сертификация като дула към DONA International (с преминат практически семинар за дули, воден от Дебра Паскали-Бонаро)
Qualifications:
Breastfeeding consultant with the National Breastfeeding Committee.

I am in the process of becoming a certified doula with DONA International (completed practical seminar tutored by Debra Pascali-Bonaro)

Локация: София
Location: Sofia

Контакт: info@elenapsi.com, 0885121345

Личен сайт: www.elenapsi.com

Животът ни е такъв, каквито ни са мислите

Казвам се Антонина. От град Пазарджик. На 48 години и съм акушерка по професия. Посетих семинара за дули от интерес да науча повече за това призвание (за мен това не е професия, защото трябва да ти идва от вътре, за да го правиш). Като акушерка съм виждала много неща (и хубави, и лоши) и мисля, че с опита си и с това, което научих от семинара, мога да бъда полезна на много жени. От известно време животът ми пое по пътя на духовното усъвършенстване и мое мото стана, че ”животът ни е такъв, каквито ни са мислите” и ”когато помагаме на другите, помагаме всъщност на себе си”.

My name is Antonina. I live in Pazardzhik. I am 48 years old and a midwife. I attended the doula seminar because I was interested in learning more about this calling (for me this is not a profession, as you need to be drawn to it from the inside). As a midwife I have seen many things (both good and bad) and I think that with my experience and with what I learned at the seminar I can help many women. For some time now my life has taken me on a path to spiritual growth and I have adopted the motto “Life is what our thoughts are” and “when we help others, we are actually helping ourselves.”

Естествено по най-заобиколния път

Име: Йоана
Name: Yoana

Възраст: 28
Age: 28

Философия
: Занимавам се основно с писане и преводи. Имам син на година и половина, роден по естествен начин в българска болница с допустима доза интервенции. Осъзнах важността на естественото раждане по най-заобиколния, теоретичен начин – чрез философията на Дельоз, невроните и филмовата теория. Съвместният живот със сина ми ме научи, че бременността и раждането са удивителни периоди на съпреживяване. Те промениха начина, по който се отнасям към способностите на тялото. Вече всяка история с раждане ме вълнува. Искам повече жени да очакват този момент с любопитство и увереност в себе си.

Преминах курса на обучение с Debra Pascali-Bonaro и съм в процес на сертифициране.

Philosophy: I work predominantly as a writer and translator. My son is 1.5 years old, delivered naturally with a reasonable amount of interventions at a Bulgarian hospital. I came to realize the importance of natural birth in the most roundabout, theoretical way possible - via Deleuze, neurons and film theory. Our life together with my son has taught me how pregnancy and birth are incredible moments of sharing intimacy. They changed the way I view every body’s capabilities. Each birth story has a profound effect on me now. I hope more women will expect this moment with curiosity and self-reliance.

I have passed Debra Pascali-Bonaro’s training class and am in the process of becoming certified.

Локация: Живея в София, но бих могла да поема раждане и в Стара Загора.

Location: Based in Sofia but can attend births in Stara Zagora as well.

Контакт: yoanitta@gmail.com

Уебсайт: http://tinkersgold.tumblr.com/